پنج شنبه , ۱ فروردین ۱۳۹۸
سرخط خبرها
خانه / دسته‌بندی نشده / تیرتیغ بدخواهان مدیران اصلاح طلب خوزستان رانشانه گرفته است بعضیهابااین حرکات مرموز قصددارندشریعتی راروبروی مدیران همسوبادولت قراردهنداماتیرشان به سنگ میخورد

تیرتیغ بدخواهان مدیران اصلاح طلب خوزستان رانشانه گرفته است بعضیهابااین حرکات مرموز قصددارندشریعتی راروبروی مدیران همسوبادولت قراردهنداماتیرشان به سنگ میخورد

اینروزهاشاهدانتقادات مغرضانه وبعضا هدفدارگروهی ورشکسته سیاسی برعلیه مدیران پرتلاش وفعال اصلاح طلب خوزستان میباشیم بعدازانتقاداینگروه ازبعضی فرمانداران وبخشداران دولت اینبارتیرتیغ انتقادات مدیرکل فعال بادانش وسختکوش صنایع معادن خوزستان رانشانه گرفته است هدف این افرادچیست وچراهرروزدنبال یک برنامه هستندبعضی ازاین افراددنبال معدن استان بودندوقتی بامقاومت مدیرکل صنایع ومعادن استان روبروشدن ازلابیهاواردشدندامانتیجه نگرفتندشروع به انتقادنمودنداماحسنزاده زیربارکارغیرقانونی نرفت وانتقادات رابجان خریدگروه دوم منتقدین کسانی هستندکه زمانی شرکت داشتندوورشکسته شدندانتظارداشتندبدهیشان ماست مالی شودامانشداینگروه قصدداشتندحکم مشاوربگیرندامادراینراه هم به توفیقی دست نیافتندوناچارشروع به انتقادنمودنداماحسنزاده فقط قانون راسرلوحه کارخودقرارداده است وتحت فشارکاری راانجام نمیدهدباحضورحسنزاده چرخ صنایع استان بحرکت درآمدورونق صنایع استان راشاهدیم امامنتقدین اینبارقصددارنداستاندارجوان وپرتلاش خوزستان راتحت فشارقرارداده تاوی رامجاب به رویارویی بامدیران همسوبادولت در استان نماینداگربه مطالب قبلی این افرادنگاهی بیندازیم تادیروزدکترشریعتی فرشته نجات بوداماچون باب میل آقایان حرکت نکردشدشومن بازازدیدآقایان امااین افرادبایدبدانندحسنزاده مدیری پرتلاش صادق واهل کاراست وچرخ اقتصادمقاومتی باحضورچنین مدیرانی میچرخداماچرخ درخواستهای نامعقول بعضیهابااین مطالب مغرضانه به سرمنزل مقصودنخواهدرسیدضمنابایدعرض نمایم دکترشریعتی همان دکترشریعتی قبلی است پرتلاش باتحرک وکاردان اماتن به خواسته های نامعقول نمیدهددکترشریعتی مدیران کاردان شایسته وپرتلاش راحفظ مینمایدمنجمله مدیران همراه دولت راوهیچگاه باخواسته نامعقول بعضیهاخودراروبروی دولت قرارنمیدهدهدف دکترشریعتی ومدیران زیرمجموعه خدمت صادقانه بمردم استان است هدفداجرای تمام وکمال اقتصادمقاومتی مدنظرمقام معظم رهبریست ودراینراه استاندارومدیران زیرمجموعه ذره ایی کوتاه نخواهندامدامابدخواهان بدانندبااین روش به هدفشان نخواهندرسید

درباره ی admin

همچنین ببینید

3202102405 (23)

مراسم اربعین خاکسپاری شهید گمنام استانداری خوزستان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*