چهارشنبه , ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
سرخط خبرها
خانه / ورزش / وزیر ورزش و جوانان توجه خاصی به خوزستان داردسلطانی فرمردعمل است

وزیر ورزش و جوانان توجه خاصی به خوزستان داردسلطانی فرمردعمل است

دکترسلطانی فروزیرورزش وجوانان ازبدوحضورخودتاکنون عملکردمطلوبی ازخودارائه نموده ونشان داده اهل عمل است نه شعارسلطانی فررااززمانی شناختیم که معاون سازمان تربیت بدنی وقت درزمان مدیریت هاشمی طبابود وی مدیری عمل گراست واهل شعارنیست وزیرورزش وجوانان دربدوحضورخوددروزارت ورزش وجوانان ابتدازیرساختهای ورزش کشورومعایب آنرابررسی نمودونسبت به رفع مشکل آنهااقدامات خودراآغازنمود ابتداهدفش تکمیل پروژه های نیمه تمام درکشوربودواولویت خودرادراینزمینه به مدیران زیرمجموعه خودابلاغ نمود والحق وانصاف تاکنون ورزش کشورتکان خوبی خوردهمچنین فدراسیونهای مختلف رابابرگزاری انتخابات دقیق وقانونی سروسامان دادوزیرورزش وجوانان به استان خوزستان هم توجه خاصی داردودردیداری که خردادامسال باوی داشتم یادآورشد برای خوزستان برنامه های مفصل درنظردارم زیرساختهای ورزش استان بایدتکمیل وپروژه های نیمه تمام بایدبه اتمام برسدوالحق وانصاف دراینزمینه تاکنون کارهای خوبی انجام گرفت واگرقصوری دراینزمینه تاکنون بوجودآمدزیرمجموعه بایدنسبت به رفع آنهااقدام مینمودنه وزیرامیدوارم زیرمجموعه وزارت ورزش وجوانان مثل وزیرورزش وجوانان عمل گراباشندوخط ومشی وزیررابدرستی به آن عمل نمایندتاورزش خوزستان درتمام زمیته هااوج گیردمردمداری وصداقت خط ومشی اصلی وزیراست امیدوارم زیرمجموعه هم همین منش وروش راادامه دهندودرراه خدمت به جامعه ورزش جهادی عمل نمایندوازنیروهای همسوبادولت استفاده بهینه گردد برای وزیرعملگرای ورزش وجوانان آرزوی توفیق وبهروزی رادارم امیدآنکه ورزش کشوردردولت تدبیروامیدبه اوج خودبرسدوقله های رفسع ورزش دنیارایکی پس ازدیگری فتح نمایدانشالله
البرزصیدالی سرپرست روزنامه اعتماددرخوزستان

درباره ی admin

همچنین ببینید

رزمی

چرامدیرکل ورزش اجازه حضورخبرنگاران رانداد حیدری به اداره کل ورزش تهران میرود/دکترشهاب رزمی مدیرکل ورزش وجوانان میشود

چرامدیرکل ورزش اجازه حضورخبرنگاران رانداد حیدری به اداره کل ورزش تهران میروددکترشهاب رزمی مدیرکل ورزش ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*